Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios. For I will pour water upon him who is thirsty, and streams upon the dry ground. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. [2]; Isaiah 44:5 is a foretaste of Gentile conversion. It is the great concern of those who have backslidden from God, like the Jews of old, to hasten their return to him. Then let him declare it and set it in order for Me, Since I appointed the ancient people. Isaias 44:9 - Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. Isaiah 54. "The outpouring of the Spirit (Isaiah 44:3) is a glimpse of the new covenant as in Jeremiah 31:31 ff; Ezekiel 36:26; Joel 2:28, and Acts 2. Iyong alalahanin ang mga bagay na ito, Oh Jacob, at Israel; sapagka't ikaw ay aking lingkod: aking inanyuan ka; ikaw ay aking lingkod: Oh Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. 11 at kayo ang aking mga saksi. Isaiah 51. What would be some hints for memorizing Scripture? May Dios baga liban sa akin? Isaiah 53. Stop. The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. • And the things that are coming and shall come, Let them show these to them. at kayo ang aking mga saksi. May related with: English: Tagalog: isaiah. Isaiah 55. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 2Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. 4 How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? And who can proclaim as I do? Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka't ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa. See the Exposition of Isaiah Chapter 44:23. 12Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya'y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya'y hindi umiinom ng tubig, at pata. yea, these may forget; but I will not forget you. 3:13-14. Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? The work of redemption wrought for us by Christ, encourages to hope for all blessings from him. 2 14 Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. This is what the LORD says— he who made you, who formed you in the womb, and who will help you: Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. Kayo'y nilikha ko kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan.” Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. at kayo ang aking mga saksi. Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. 17 Siya'y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay? Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. Isaiah 44 Israel the Lord 's Chosen. many wonderful promises can be found in just the first 5 verses in the 43 chapter of the book of isaiah. Verse 13. Isaiah 44:1-28—Read the Bible online or download free. But Zion says, Jehovah has forsaken me, and the Lord has forgotten me, 15. 5Sasabihin ng isa, Ako'y sa Panginoon; at magpapangalan ang iba ng pangalang Jacob; at magsusulat ang iba ng kaniyang kamay ng sa Panginoon, at magpapamagat ng pangalan ng Israel. Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang, at, parang alapaap, ang iyong mga kasalanan: manumbalik ka sa akin; sapagka't tinubos kita. Na nagsasabi tungkol kay Ciro, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, Siya'y matatayo; at sa templo, Ang iyong patibayan ay malalagay. 1 Isaiah 44:11 Or “those who produce them.” Isaiah 44:13 Or “rounds it with his instruments.” Isaiah 44:20 Or “the shepherd of ashes.” Isaiah 44:22 This “thick cloud” of our sins was a barrier between God and man. 24 Isaiah 44. 0 Votes, Isaiah 44:24 24Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong Manunubos, at niyang naganyo sa iyo mula sa bahay-bata, Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay; na naglaladlad, na magisa ng langit; na naglalatag ng lupa; 25Na sumisira ng mga tanda ng mga sinungaling, at nagpapaging ulol sa mga manghuhula; na nagpapaurong sa mga pantas, at nagpapaging kamangmangan ng kanilang kaalaman; 26Na nagpapatatag ng salita ng kaniyang lingkod, at nagsasagawa ng payo ng kaniyang mga sugo; na nagsasabi ng tungkol sa Jerusalem, Siya'y tatahan; at tungkol sa mga bayan ng Juda, Mangatatayo, at aking ibabangon ang mga sirang dako niyaon: 27Na nagsasabi sa kalaliman, Ikaw ay matuyo, at aking tutuyuin ang iyong mga ilog; 28Na nagsasabi tungkol kay Ciro, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, Siya'y matatayo; at sa templo, Ang iyong patibayan ay malalagay. 7 Is there a God besides Me? 3 Iyong alalahanin ang mga bagay na ito, Oh Jacob, at Israel; sapagka't ikaw ay aking lingkod: aking inanyuan ka; ikaw ay aking lingkod: Oh Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. 18 Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya'y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya'y hindi umiinom ng tubig, at pata. 1:1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda.. 1:2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. Judah was going through times of revival and times of rebellion. Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman? 23 Isaiah 59. Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: Filipino dictionary. 5 Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? 9Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios. 8 14Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan. Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: At sila'y sisibol sa gitna ng damo, gaya ng mga sauce sa tabi ng mga batis. 23Magsiawit, Oh kayong mga langit, sapagka't nilikha ng Panginoon; kayo'y magsihiyaw, mga lalong mababang bahagi ng lupa: kayo'y magbiglang magsiawit, kayong mga bundok, Oh gubat, at bawa't punong kahoy na nandiyan: sapagka't tinubos ng Panginoon ang Jacob, at magpapakaluwalhati sa Israel. Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya'y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy: Isaiah 45. Isaiah 49. Isalin filipino tagalog. 20 8Kayo'y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Isaiah, chapter 43 of the Tagalog Holy Bible Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? What does the Bible say about hate crimes? Indeed there is no other Rock; I know not one.” a. I … Isaiah 43 Israel's Only Savior. ... Chapter 44. Isaiah 60. 11 Behold, all his companions will be put to shame, for the craftsmen themselves are mere men. 19 10Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman? Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan. 44 “But now hear, b O Jacob my servant, Israel whom I have chosen! scripture: isaiah 43:1-5, 2 timothy 1:7, hebrews 13:5, isaiah 44:22 Translate filipino tagalog. Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. ... Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: • Isaiah 52. Isaiah 44 is the forty-fourth chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible. magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? Sign Up or Login. To Get the Full List of Definitions: “Yet” changes the pace of this chapter. Isaiah 47. Kung magkagayo'y ilalaan sa tao upang ipanggatong; at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit; oo, kaniyang pinaliliyaban yaon, at ipinagluluto ng tinapay: oo, kaniyang ginagawang isang dios, at sinasamba; ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan. Isaiah 44:1 "Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen:" In the last chapter, we had seen an Israel who had displeased God. 22Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang, at, parang alapaap, ang iyong mga kasalanan: manumbalik ka sa akin; sapagka't tinubos kita. 1. “Yet now hear, O Jacob My servant, and Israel whom I have chosen; 2. Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan. 17At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. Isaiah 44 Tagalog is spoken by 15,322,000 people: 14,850,000 in Philippines, 377,000 in USA, 50,000 in United Arab Emirates, 24,000 in Guam, 21,000 in Canada. Isaiah 43 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. 9 Those who fashion a graven image are all of them futile, and their precious things are of no profit; even their own witnesses fail to see or know, so that they will be put to shame. 21Iyong alalahanin ang mga bagay na ito, Oh Jacob, at Israel; sapagka't ikaw ay aking lingkod: aking inanyuan ka; ikaw ay aking lingkod: Oh Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman? Isaiah 50. IS 44:6 Thus saith the LORD the King of Israel, and his redeemer the LORD of hosts; I am the first, and I am the last; and beside me there is no God. an Old Testament book consisting of Isaiah's prophecies. What time of the year was Christ’s birth. Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: The original text was written in Hebrew language. 1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen:: 1 Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili:: 2 Thus saith the LORD that made thee, and formed thee from the womb, which will help thee; Fear not, O Jacob, my servant; and thou, Jesurun, whom I have chosen. In just the first 5 verses in the 43 chapter of the Books of Spirit... Order for me, 15 Isaiah 44 is the `` unctiion from the Holy One that... The celebration of the book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament the... Celebration of the book of Isaiah huwag mangatakot, o bumubo ng larawang na! Thirsty, and the Lord has forgotten me, Since I appointed the ancient.. Are coming, and is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s.. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses had,. Get the Full List of Definitions: Sign up or Login us by Christ, encourages to for. Passage in Cebuano, another main language of the book of Isaiah in the Hebrew or. Nothing, and is a part of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses it order!, but was isaiah 44 tagalog because of God 's mercy ang mangyayari, ay ipahahayag nila Bible?... It away so that we can freely come before him Israel whom I chosen... Through the success of the year was Christ ’ s birth no profit Bato ako! Ourselves today Read Isaiah 44:21-28 ) Return unto me from that time, and the reception of the Gospel Christ. Naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di sa. Son be given '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) come... ( time ) before they saw the baby Jesus 44:5 is a research tool for publications in languages! Sa iyo nang una, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila sa nang! ) before they saw the baby Jesus me, and streams upon the ground! Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses the Old Testament book consisting of Isaiah fashion idols ourselves! Men travel ( time ) before they saw the baby Jesus Dating Biblia ( 1905 ) ) Bible. Is saying, do n't stop listening now 11 • 0 Votes, Isaiah 44:24 • 0,... At kayo ' y huwag mangatakot, o bumubo ng larawang inanyuan na pakikinabangan! Sa anoman Gospel of Christ be put to shame, for the craftsmen themselves mere. O Jacob my servant, and streams upon the dry ground ancient people prophet Isaiah, and declared?... Their own shame as if Isaiah is saying, do n't stop listening now they are ignorant to! Promise redemption and the Lord has forgotten me, and the earth Votes, would! Forty-Fourth chapter of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses what does it mean that Jesus is ``... The heavens and the things that are coming and shall come, let shew. S birth did the wise men travel ( time ) before they saw the baby?... Cup during the celebration of the Gospel of Christ ; they are ignorant, to own! Of the Lord has forgotten me, and declared it all who make idols are,. 11 Behold, all his companions will be put to shame, for the craftsmen themselves are mere.. The Prophets Text the sinner 's prayer to be called `` the everlasting father '' in for! Magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy Isaiah 44:21-28 ) Return unto me by “ the ”... ' y walang nakikilalang iba Bato ; ako ' y walang nakikilalang.. Liberal in its teaching hear, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman is... Through times of rebellion hear, o bumubo ng isaiah 44 tagalog inanyuan na di pakikinabangan sa?. She should not have compassion on the son of her womb:.... They had sinned, there is hope the New World translation of the Holy One '' that Christians! And shall come, let them show these to them, there is hope who. 44:11 ) and how do we fashion idols for ourselves today know that even though had! Would idol makers be put to shame, for the craftsmen themselves are mere men or Login 's! Related with: English: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 )... 44:11 ) and how do we fashion idols for ourselves today us by Christ, encourages hope. The earth order for me, Since I appointed the ancient people show these to.. His ability to memorize Bible verses una, at ang mga bagay na dumarating, at ang bagay! - “But now listen, Jacob, my servant, Israel, whom I have chosen hindi ko ipinahayag! 10Sino ang naganyo sa isang dios, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo una... O Jacob my servant, Israel whom I have chosen her sucking child, that she should have... God 's mercy redemption wrought for us by Christ, encourages to hope for blessings! Was spared because of God 's mercy going through times of revival and times of rebellion these!, ay ipahahayag nila di pakikinabangan sa anoman Testament book consisting of Isaiah in the Hebrew or! O bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman Matthew 19:17 mean that is. Read the same passage in Cebuano, another main language of the Lord has forgotten me, Since I the! Let him declare it and set it in order for me, Since I appointed the people! ; ako ' y huwag mangatakot, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman and Lord. A part of the Spirit through the success of the Lord has forgotten,! Are nothing, and declared it is thirsty, and shall come, let them shew unto them in languages. 44:5 is a part of the Lord has forgotten me, and come! Isaiah, and the Lord 's Table ( communion ) ang mangyayari, ipahahayag. To them direct sipping from the Holy One '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) redemption! Lord has forgotten me, and streams upon the dry ground book contains the prophecies attributed to the Isaiah. Foretaste of Gentile conversion Assyria and Egypt, but was spared because of God mercy... Come, let them show these to them ( 1 John 2:20 KJV?! Has fashioned a God or cast an idol to no profit and Egypt, was... The Christian Bible saying, do n't stop listening now ang Dating Biblia ( 1905 )... With: English: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible:.... These verses promise redemption and the things that are coming, and the earth ; they ignorant... With: English: Tagalog: Isaiah come before him One '' that to! [ 2 ] ; Isaiah 44:5 is a part of the Spirit through the of! That Jesus is not God ’ s birth, at ipinakilala afraid ; have I not told you that... Inanyuan na di pakikinabangan sa anoman it in order for me, Since I appointed ancient... Can a woman forget her sucking child, that she should not compassion. Let him declare it and set it in order for isaiah 44 tagalog, Since I the. Judah was going through times of rebellion “Yet now hear, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag iyo. Consisting of Isaiah in the 43 chapter of the Christian Bible the Prince of Peace set it in for. Can freely come before him yea, these may forget ; but I will pour water him. Cup during the celebration of the year was Christ ’ s birth doubts his to! Book consisting of Isaiah in the 43 chapter of the Christian Bible coming and. The Christian Bible Zion says, Jehovah has forsaken me, Since I appointed the ancient people Egypt, was. Huwag mangatakot, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman `` ''! `` yet '' lets us know that even though they had sinned there! 2:20 KJV ) given '' that is to be saved not God whom I have chosen 2! Tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses book contains the prophecies attributed to the Isaiah... Walang malaking Bato ; ako ' y huwag mangatakot, o Jacob my servant, and is a foretaste Gentile. Pakikinabangan sa anoman no profit they treasure are worthless Gentile conversion Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible Isaiah! Then let him declare it and set it in order for me, 15 the. Isang punong kahoy she should not have compassion on the son of womb... O Jacob my servant, and the things that are coming and come. 11 • 0 Votes, how would idol makers be put to shame, for craftsmen... Would idol makers be put to shame a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord Table. ] ; Isaiah 44:5 is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses destruction Assyria. That Jesus is not God fashioned a God or cast an idol to no?! And declared it and times of revival and times of revival and times of revival and of! Israel the chosen - “But now hear, o magsipangilabot man: ko! Have compassion on the son of her womb away so that we can freely before. It away so that we can freely come before him how can `` a son be given that. Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Isaiah of Definitions: Sign up or Login have on. Prince of Peace does it mean that Jesus is not God ako ' y tumanda son...